Vitae care

algemene voorwaarden

1. BETALINGEN

1.1 Betalingen kunnen plaatsvinden via bankoverschrijving, internetbankieren: iDEAL.

1.2 Prijzen zijn inclusief BTW.

2. LEVERING ALTIJD BIJ VOORUIT BETALING

Eerst nadat men van VITAECARE per email de bestelling bevestiging heeft ontvangen, dient het totaal bedrag op de aangegeven bankrekening te worden overgemaakt. Voor elke betaling geldt dat zodra de betaling binnen is wordt de bestelling binnen 2 werkdagen verzonden. Echter wij houden ons, door onvoorziene omstandigheden, het recht voor om de bestelling binnen 10 dagen na betaling te verzenden. Daarna mag de klant desgewenst de leveringsovereenkomst ontbinden en zal het betaalde bedrag door VITAECARE  gecrediteerd worden. Creditering zal zo spoedig mogelijk gebeuren doch binnen de
wettelijke termijn van 30 dagen.

3. VERZENDKOSTEN

Er worden geen verzendkosten boven de Euro 25,00 in rekening gebracht. Tot Euro 25,00 bedragen de verzendkosten  Euro 2.90. Deze hebben betrekking op verzending binnen Nederland. Vitaecare.nl neemt zich het recht voor om bij stijgende verzendkosten deze in rekening te brengen.  Verzendkosten buiten Nederland op aanvraag.

4. KLACHTEN

De bestelde producten dienen direct bij levering te worden gecontroleerd op juistheid en volledigheid , klachten dienen uiterlijk 2 dagen na datum van levering schriftelijk te worden gemeld, als dan kan worden gerekend op correcte afhandeling in onderling overleg.

5. BEPERKTE AANSPRAKKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van VITAECARE voedingssupplementen uit hoofde van enige leverantie is beperkt tot maximaal het factuurbedrag, de door VITAECARE gegeven informatie met betrekking tot kwaliteit, hoeveelheden en soorten uit voeringen, wordt naar besten weten verstrekt, opdrachtgever kan in verband met deze informatie geen aanspraak maken op schadevergoeding. VITAECARE kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige schade als gevolg van door haar niet tijdig dan wel gebrekkig gedane leveringen of prestaties

6. VERZENDINGEN

Deze worden met uiterste zorg ingepakt en aan de buiten kant aangegeven als er breekbare producten in zitten, VITAECARE is niet aansprakelijk als er iets stuk gaat, het is mogelijk om het pakje te verzekeren, dit moet via de email tijdig worden doorgegeven. De verzekeringskosten zijn in dit geval voor opdrachtgever. Verzendingen vinden doorgaans plaats binnen 2 werkdagen nadat de betaling door VITAECARE is ontvangen. Echter wij houden ons, door onvoorziene omstandigheden, het recht voor om de bestelling binnen 30 dagen na betaling naar de klant te verzenden. Daarna mag de klant desgewenst de leveringsovereenkomst ontbinden en zal het betaalde bedrag door VITAECARE gecrediteerd worden.

7. TOEPASSELIJK RECHT

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze voorwaarden zelf is, uitsluitend NEDERLANDS RECHT van toepassing.

8. OVERMACHT

In geval van overmacht en of onvoorziene omstandigheden ten gevolgen waarvan VITAECARE de overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig kan na komen, zal VITAECARE het recht hebben de overeenkomst te annuleren, respectievelijk gedeeltelijk uit te voeren of de uitvoering op te schorten, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schade en interest kan doen gelden

9. PRIVACY

VITAECARE garandeert de opdrachtgever dat zijn/haar persoonlijke informatie volledig afgeschermd worden voor derden. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt, alleen wanneer daarvoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming voor is gegeven, geldt hiervoor een uitzondering. Zie ook onze privacyverklaring.

10. RECHT VAN RETOUR

De consument heeft binnen 7 werkdagen na ontvangst van een product het recht deze zonder opgave van rede te retourneren waarbij de aankoopprijs terug word betaald. De kosten voor het retour sturen zijn dan wel voor de consument. Er kan gebruik gemaakt worden van dit recht als er aan de volgende voorwaarden voldaan is:

Het product moet ongeopend geretourneerd worden, verzegeling en verpakking mogen niet beschadigd c.q. verbroken zijn;

Het product mag niet gebruikt en nog verkoopbaar zijn.

Creditering zal binnen maximaal 30 dagen plaatsvinden.

11. PRIJSVERHOGINGEN

Indien VITAECARE met de consument bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is VITAECARE niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven. Bij een prijsverhoging wordt de consument hiervan op de hoogste gesteld en heeft deze de mogelijkheid om de overeenkomst binnen een termijn van 7 dagen te ontbinden. Dit geld niet voor door de rijksoverheid opgelegde verhogingen van B.T.W. tarieven.

12. BELANGRIJK

Houdt u te allen tijde aan de dosering. Bij twijfel of u het product mag gebruiken,raadpleeg een arts. Aan alle informatie betreffende de werking van de VITAECARE voedingssupplementen die komen van leverancier, fabrikant, boeken, publicaties kunnen geen rechten worden ontleend.